1. Regulamin składania zamówień poprzez platformę internetową haspl.cz
 2. Postanowienia ogólne
 3. Rejestracja
 4. Zamówienia
 5. Dostawa
 6. Zasady płatności
 7. Reklamacje
 8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin składania zamówień poprzez platformę internetową haspl.cz

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Hašpl a.s., Ke Kuopališti 172, 549 32 Velke Pořičí, za pośrednictwem sklepu internetowego.

2. Definicje

Dni robocze: dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dostawa: dostarczenie Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
Dostawca: podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
Hasło: ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
Klient: podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
Konto Klienta: indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
Login: indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
Przedsiębiorca: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Rejestracja: czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
Sprzedawca - Hašpl a.s., Ke Kuopališti 172, 549 32 Velke Pořičí
Strona Internetowa Sklepu: strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie haspl.cz.
Towar: produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

^^^

2. Postanowienia ogólne

a. Hašpl a.s., Ke Kuopališti 172, 549 32 Velke Pořičí prowadzi sprzedaż hurtową. Poprzez platformę internetową haspl.cz możliwe jest składanie zamówień tylko i wyłącznie hurtowych w ilościach dokładnie wskazanych w Sklepie Internetowych. Firma obsługuje poprzez internet wyłącznie odbiorców będących przedsiębiorcami lub prowadzących działalność gospodarczą, nie jest sklepem internetowym skierowanym do odbiorcy detalicznego (konsumenta) i nie podlega regulacjom dotyczącym handlu detalicznego i obrotu konsumenckiego.

b. 4. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

c. 5. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

d. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

e. 7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

^^^

3. Rejestracja

a. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji, przy czym Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

b. W celu Rejestracji, Klient wypełnia formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesyła wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

c. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub danych przedsiębiorstwa w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych lub danych przedsiębiorstwa Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

d. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

e. Dane osobowe Klientów podawane podczas Rejestracji są przetwarzane przez Hašpl a.s. wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

^^^

4. Zamówienia

a. Wszystkie produkty oferowane w haspl.cz są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz są legalnie wprowadzone na rynek polski.

b. Informacje znajdujące się na platformie haspl.cz nie stanowią oferty. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

c. Ostateczne potwierdzenie ustalonych warunków umowy sprzedaży następuje w liście elektronicznym wysłanym na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, w którym zawarte jest oświadczenie o przyjęciu oferty oraz zakresie jej przyjęcia, ewentualnie o braku możliwości realizacji zamówienia i ofertą alternatywną.

d. Z chwilą otrzymania przez Klienta listu elektronicznego z przyjętą ofertą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży w zakresie objętym przyjęciem oferty.

e. Z chwilą otrzymania przez Klienta listu elektronicznego z przyjętą ofertą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży w zakresie objętym przyjęciem oferty.

f. Ceny podane na stronach internetowych haspl.cz są cenami netto. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

g. Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę VAT lub paragon fiskalny.

^^^

5. Dostawa

a. Zamówiony towar jest dostarczany do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu. Ceny podane na stronach internetowych haspl.cz nie zawierają w sobie kosztów dostawy.

b. Dostawa jest zazwyczaj dokonywana w terminie 3 dni roboczych od otrzymania płatności (w sytuacji przedpłaty) albo od dnia w którym potwierdzone zostały warunki zamówienia (dostawa za pobraniem), jednak nie dłuższym niż 14 dni roboczych. W przypadku gdy dotrzymanie wyżej wskazanych terminów nie jest możliwe, Hašpl a.s. niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, wskazując nowy termin dostawy. W razie braku zgody na nowy termin Klient ma prawo odstąpić od umowy, chyba że o możliwym przekroczeniu terminu był uprzedzony wcześniej.

c. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem Dostawy, Dostawca pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając z Klientem termin i koszt Dostawy.

d. Klient jest zobowiązany dokonać sprawdzenia opakowania w obecności kuriera i w razie uszkodzenia opakowania i towaru Klient zobowiązany jest złożyć reklamację bezpośrednio u kuriera.

e. Możliwy jest również odbiór osobisty towaru w siedzibie Hašpl a.s.

^^^

6. Zasady płatności

a. Możliwe są następujące formy płatności:

 1. za pobraniem gotówką kurierowi przy odbiorze towaru – za dodatkową opłatą,
 2. przedpłata przelewem bankowym.

 

b. Hašpl a.s. może dokonywać dostaw z odroczoną płatnością (kredyt kupiecki), przy czym takie rozwiązanie możliwe jest wobec stałych klientów na podstawie odrębnego porozumienia i w ustalonym zakresie wartości towaru dostarczonego w ramach kredytu kupieckiego.

c. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, Hašpl a.s. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem.

d. W przypadku wyboru przez Klienta opcji przedpłaty przelewem bankowym dostawa będzie wysyłana po zaksięgowaniu płatności na koncie Hašpl a.s. Jednakże jeśli Klient nie dokona przedpłaty w terminie 5 dni od dnia potwierdzenia zamówienia (pkt 15 i 17), Hašpl a.s. zastrzega sobie umowne prawo odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu Klient otrzyma w formie listu elektronicznego.

^^^

7. Reklamacje

a. W przypadku niezgodności towaru z umową prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail lub o uzupełnienie formularza reklamacji znajdującego się pod zakładką eshop.haspl.pl/pl/reklamacji/

b. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze w obecności Dostawcy jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

c. W przypadku wadliwości towaru Klient ma prawo:

 • żądać obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jednakże ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Jednakże Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 

d. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

e. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady:

 • powstałe wskutek użytkowania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem, w tym także wskutek nieprawidłowej konserwacji i utrzymywania towaru,
 • wada polega na mechanicznym uszkodzeniu towaru,
 • Klient samodzielnie dokonał wcześniej naprawy towaru,
 • powstałe wskutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, instrukcją użytkowania lub warunkami gwarancji,
 • z powodu których została już uprzednio obniżona cena.

 

f. W razie konieczności wysyłania zwrotnego towaru Klient jest zobowiązany ponieść koszty przesyłki. Przesyłki z towarem reklamowanym wysłane przez Klienta za pobraniem nie będą odbierane, zaś termin na rozpatrzenie reklamacji w przypadku wad, których potwierdzenie wymaga fizycznego zbadania towaru, zaczyna swój bieg z chwilą dostarczenia przez Klienta reklamowanego towaru. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedawcę, koszty przesyłki zostaną Klientowi zwrócone.

^^^

8. Postanowienia końcowe

a. Do umowy sprzedaży produktów w serwisie haspl.cz stosuje się prawo Republiki Czeskiej.

b. Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Hašpl a.s. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Hašpl a.s.

c. Złożenie zamówienia na platformie haspl.cz oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia.

d. Szczegółowe czynności związane z realizacją zamówień złożonych przez haspl.cz, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralna cześć regulaminu. Definicje zawarte w regulaminie obowiązuję w tej formie w pozostałych częściach serwisu.

e. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa czeskiego i innych ustaw mających zastosowanie do działalności handlu hurtowego.

f. Regulamin określa zasady zakupów w serwisie haspl.cz. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

g. Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez Hašpl a.s., przy czym dla stosunków pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zastosowanie będzie miała wersja Regulaminy aktualna w momencie zawarcia umowy.

h. W przypadku, gdyby z jakichkolwiek powodów, którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się nieważne lub niewykonalne, pozostałe zapisu pozostają w mocy.

i. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd w Hradec Kralove w Republice Czeskiej.

^^^